Προσωπικά δεδομένα

Σεβόμενοι ότι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο οφείλει να διεξάγεται με βάση τους όρους που θέτει το π.δ 131/2003(προσαρμογή στην οδηγία 200/31 του Ε.Κ) και ότι συμβάσεις B2C εντός κράτους Ε.Ε. ρυθμίζονται στην Ελλάδα με τον ν.2251/1994(προστασία καταναλωτών) όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το zoopat.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα( Ν. 2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/20000), το Διεθνές Ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η εταιρεία μας δεν διατηρεί ηλεκτρονικό πελατολόγιο καθώς διατηρεί τα στοιχεία που υποβάλετε κατά την διαδικασία της παραγγελίας σας μόνον το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτεί η ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής σεβόμενοι έτσι απόλυτα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)